سبد خرید
فیلتر نیزه ای pp چین دار 20 اینچ 0/2 میکرون لوناواتر Luna water

246

این مدل فیلتر دبل اورینگ قفل دار می باشد.
مناسب برای مصارف غذایی،دارویی،صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر نیزه ای pp چین دار 10 اینچ 5 میکرون لوناواتر Luna water

245

این مدل فیلتر دبل اورینگ می باشد.
مناسب برای مصارف غذایی،دارویی،صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر نیزه ای pp چین دار 10 اینچ 1 میکرون لوناواتر Luna water

244

این مدل فیلتر دبل اورینگ می باشد.
مناسب برای مصارف غذایی،دارویی،صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر چین دار pp دوسرباز 10 اینچ 5 میکرون لوناواتر Luna water

243

مناسب برای مصارف غذایی،دارویی،صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر چین دار pp دوسرباز 20 اینچ 0/2 میکرون لوناواتر Luna water

241

فیلتر تخصصی آب
مناسب برای مصارف غذایی،دارویی،صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر چین دار pp دوسرباز 10 اینچ 1 میکرون لوناواتر Luna water

240

مناسب برای مصارف غذایی،دارویی،صنعتی.ساخت تایوان
فیلتر نیزه ای pp چین دار 10 اینچ 0/2 میکرون لوناواتر Luna water

239

این مدل فیلتر دبل اورینگ قفل دار می باشد.
مناسب برای مصارف غذایی،دارویی،صنعتی.ساخت تایوان