سبد خرید
فیلتر کربن پودری اینلاین فلاکستک Fluxtek

279

مناسب برای مرحله دوم دستگاه تصفیه آب اینلاین و فیلتر پشت یخچال و فریزر.ساخت تایوان
فیلتر پست کربن لان شان LANSHAN

264

فیلتر مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب خانگی.ساخت تایوان
فیلتر پست کربن لان شان LANSHAN

256

مناسب برای فیلتر پشت یخچال و مرحله پنجم تصفیه آب نیمه صنعتی.ساخت تایوان